Kan jag få fängelse?

Fängelse som påföljd

Påföljdsläran (läran om straff) kan vara ganska snårig. En vanlig fråga är “Kan jag få fängelse?”. Ibland är den frågan okomplicerad att svara på ibland mer komplicerad eftersom svaret beror på en mängd olika faktorer.

Man kan konstatera att för man ens ska komma ifråga för ett straff måste åklagaren först kunna bevisa att man begått ett brott. Bevisbördan ligger helt på åklagaren. För det fall åklagaren skulle lyckas bevisa ett brott blir däremot nästa fråga vilken påföljd som kan bli aktuellt.

Generellt kan man säga att fängelse försöker rättsystemet att undvika, helt enkelt för att lagstiftaren inte tycker att det är den mest rehabiliterande påföljden. En viktig princip inom det svenska straffsystemet är humanitetsprincipen. Den innebär att samhällets ingripande mot den enskilde med straff bör ske med försiktighet och inte sträcka sig längre än vad som är nödvändigt.

Detta framgår av Brottsbalken 30 kap 4 § 1 st “Vid val av påföljd skall rätten fästa särskilt avseende vid omständigheter som talar för en lindrigare påföljd än fängelse. Därvid skall rätten beakta sådana omständigheter som anges i 29 kap. 5 §.” (Vi återkommer till vad som framgår av 29:5 i senare inlägg.) Av samma bestämmelse men i 2 st framgår följande ” Som skäl för fängelse får rätten, utöver brottslighetens straffvärde och art, beakta att den tilltalade tidigare gjort sig skyldig till brott.”


Det finns alltså tre faktorer som kan tala för en fängelsepåföljd.

1 Straffvärde (här brukar man tala om straffvärden över ett års fängelse) 

2 Art (det har vi varit inne på i tidigare inlägg)

3 Återfall (det ska generellt röra sig om liknande brottslighet och inte ligga allt för lång tid tillbaka)

Även för de fall någon (eller flera) av de tre faktorerna föreligger kan det ändå finnas möjlighet till en frivårdspåföljd vid en individuell bedömning (som ex skyddstillsyn i kombination med samhällstjänst).

Det finns speciella regler avseende unga som begått brott och de som har begått brott under påverkan av en allvarlig psykisk störning.

Vill du veta mer? Tveka att inte att höra av dig till byrån. Vi har inledande kostnadsfri rådgivning.

Madeleine Onnela

Madeleine Onnela

Madeleine studerade juridik vid Stockholms universitet och tog sin jur. kand. år 2010. Därefter har Madeleine arbetat på domstol såväl som advokatbyrå inriktad mot humanjuridik. Madeleine blev advokat år 2016.