Saker som kan vara bra att känna till angående vårdnadsöverflytt

När ett barn har varit placerat i samma familjehem i två år (13 c § LVU) ska socialnämnden, särskilt överväga om det föreligger skäl att ansöka om vårdnadsöverflytt enligt 6 kap 8 § FB, varefter ett sådant övervägande ska ske årligen. Av bestämmelsen följer att det vid övervägande av vårdnadsöverflytt särskilt ska beaktas a) den unges och familjehemsföräldrarnas inställning till vårdnadsöverflytt, b) den unges relation till familjehemsföräldrarna och deras förmåga att tillgodose den unges behov av en trygg och god uppväxt, c) familjehemsföräldrarnas inställning och förmåga att tillgodose den unges behov av kontakt med sina föräldrar och andra närstående och d) den unges relation till sina föräldrar. 

Enligt 6 kap 2 a § FB är barnets bästa avgörande för alla frågor om vårdnad, boende och umgänge; alltså ska principen även vara ledande för nämndens avvägning och rättens beslut om vårdnadsöverflytt enligt 6 kap 8 § FB. En vårdnadsöverflytt innebär att ansvaret för barnets personliga förhållanden och för att tillgodose barnet omvårdnad, trygghet och en god fostran övergår till den eller de som ska ta över vårdnaden, alltså familjehemmet. Möjligheten till vårdnadsöverflytt syftar till att förhindra att ett barn som har stark anknytning till sitt familjehem blir uppryckt från den miljö där denne funnit sig till rätta och har en större samhörighet och känslomässig förankring än till det egna hemmet. Vid frågor om vårdnadsöverflytt är barnets egen inställning av stor vikt. För att bestämmelsens syfte skall uppnås vid tillämpningen av bestämmelsen är det viktigt att barnets anknytning till familjehemmet och kontakten med de biologiska föräldrarna utreds noggrant. Vårdnadsöverflytt kan särskilt bli aktuellt när barnet placerats i familjehemmet i mycket tidig ålder och växer upp i familjehemmet varvid barnet betraktar familjehemmet som sin “riktiga familj”. Vårdnadsöverlytt kan vara aktuellt såväl vid placering enligt SoL som LVUOm socialnämnden finner att det föreligger skäl att ansöka om vårdnadsöverflytt redan innan två år förflutit så finns det inga hinder att företa sådant övervägande.

Om en vårdnadsöverflyttning är till barnets bästa och  familjehemsförälder är positiv till att bli särskilt förordnad vårdnadshavare ska socialnämnden ansöka till tingsrätten om överflyttning av vårdnaden. Denna process handläggs alltså i allmän domstol och inte i förvaltningsdomstolen. Tingsrätten ska besluta om vårdnadsöverflyttning om det är uppenbart bäst för barnet. 

Vid en vårdnadsöverflyttning upphör familjehemsplaceringen. Det innebär att socialnämnden inte längre har ett ansvar att följa vården av barnet. Till skillnad från att vara familjehemsförälder är det den som är särskilt förordnad vårdnadshavare som blir juridiskt ansvarig för barnet. Vårdnadshavaren ansvarar för barnets personliga förhållanden och att barnet får sina behov tillgodosedda – både materiella och psykiska. Som särskilt förordnad vårdnadshavare blir du automatiskt också särskilt förordnad förmyndare. Det innebär även ett ansvarar för barnets ekonomi.

Efter en vårdnadsöverflyttning har barnet fortfarande rätt att ha kontakt med sina föräldrar. Som särskilt förordnad vårdnadshavare har du tillsammans med barnets föräldrar ett ansvar för att barnets behov av kontakt med föräldrarna så långt möjligt tillgodoses. Du har också ett ansvar för att barnets behov av kontakt med någon annan som står barnet särskilt nära så långt möjligt tillgodoses. Det kan vara mor- och farföräldrar eller syskon. Ibland ansöker de biologiska föräldrarna om umgänge direkt till tingsrätten i samband med att talan om vårdnadsöverflytt handläggs. Det behöver med andra ord inte finns något bestämt umgänge vid tidpunkten för när vårdnadsöverflytten begärs utan vilket umgänge som är för barnets bästa kan även prövas av tingsrätten i samma process (då framställs umgängesyrkanden). 

Den särskilt förordnad vårdnadshavares uppdrag upphör när barnet fyller 18 år.  En särskilt förordnad vårdnadshavare har alltid rätt att på egen begäran avsluta uppdraget. Om en särskilt förordnad vårdnadshavare inte längre är lämplig som vårdnadshavare ska uppdraget avslutas. Det är domstolen som beslutar efter ansökan av socialnämnden. Föräldrarna kan också begära att vårdnaden flyttas tillbaka till dem. Tingsrätten beslutar då utifrån vad som är till barnets bästa. Här får barnets behov av att få växa upp under stabila förhållanden och skyddas mot att bli utsatt för omotiverade uppbrott särskild betydelse.

Något som kan vara bra att känna till är att barnet inte ärver en särskilt förordnade vårdnadshavare. Att vårdnaden flyttas över till särskilt förordnade vårdnadshavare innebär inte att barnets rättsliga anknytning till föräldrarna bryts. Barnet har fortfarande arvsrätt efter sina föräldrar och deras släkt. Om du som särskilt förordnad vårdnadshavare vill att barnet ska ärva dig måste du därför upprätta ett testamente.

Madeleine Onnela

Madeleine Onnela

Madeleine studerade juridik vid Stockholms universitet och tog sin jur. kand. år 2010. Därefter har Madeleine arbetat på domstol såväl som advokatbyrå inriktad mot humanjuridik. Madeleine blev advokat år 2016.