Straffskala, straffvärde och straffmätningsvärde

Visst låter de tre begreppen ganska lika? Alla tre begreppen används inom påföljdsläran men betyder olika saker. Varje brott har en egen straffskala som avgör ramen för straffet (straffskalan står i lagtexten). Ex är straffskalan för ringa misshandel böter eller fängelse högst 6 månader medans straffskalan för misshandel av normalgraden sträcker sig upp till två års fängelse. Straffskala är således ett generellt begrepp för ett visst brott. Straffvärdet är däremot ett individuellt preciserat värde för en specifikt brott (det vill säga ett brott som någon döms för). För att komma fram till brottets straffvärde brukar man säga att man börjar med att titta på straffskalan (Brottsbalken 29:1, 29:2) för att avgöra ramen och börjar på minimum. Därefter tittar en på den skada, kränkning och fara som brottet inneburit (29:1) för att därefter tittar på både försvårande (29:2) och förmildrande omständigheter (29:3). I praktiken utgår man även mycket från likande fall (vilket även framgår av 29:1) och vad de liknande brott ger för straffvärden.


Straffvärde mäts i X antal månaders fängelse även om det vid valet av påföljd inte alltid blir fängelse.


När straffvärdet har fastställts så används det som en grund för bedömningen av straffmätningsvärdet vilket är det värde som gärningspersonen kommer att dömas till. Vid bedömning av straffmätningsvärdet tas det hänsyn till sådant som inte har med själva brottet i sig att göra utan mer med gärningspersonen. Ex återfall (29:4, 26:3), förverkande (34:4) personlig hänsyn (29:5 som nämndes i tidigare inlägg) och ungdom (29:7,1).


Straffmätningsvärdet kan bli lägre än vad straffskalan tillåter om det föreligger särskilda skäl för det.


En del av de faktorer som påverkar straffmätningsvärdet enligt lagtexten kan även påverka påföljdsvalet. Valet av påföljd är även det sista steget i påföljdsläran.

Madeleine Onnela

Madeleine Onnela

Madeleine studerade juridik vid Stockholms universitet och tog sin jur. kand. år 2010. Därefter har Madeleine arbetat på domstol såväl som advokatbyrå inriktad mot humanjuridik. Madeleine blev advokat år 2016.