Uppsägning av hyresgäster som begått brott – politiken och juridiken

Under år 2022 väcktes en debatt från politiskt håll rörande möjligheten till uppsägning av hyresgäster som begått brott.[1]Mot bakgrund härav tillsattes den 7 juli 2022 en utredning (Dir. 2022:105)[2] där en särskild utredare uppdrogs att göra en översyn av den hyresrättsliga regleringen med avseende på uppsägning av hyresavtal i de fall där en hyresgäst, eller någon denne ansvarar för, har begått brott i lägenheten eller i närområdet eller lägenheten annars använts för brottslig verksamhet. I dagarna, närmare bestämt den 2 mars, beslutade regeringen om ett tilläggsdirektiv till ovannämnda utredning. Genom tilläggsdirektivet ändras uppdraget så att utredarens bedömning av hur hyresgästens tillsynsansvar ska utformas är brott begåtts av barn i familjen, ska vara densamma som bedömningen av tillsynsansvarets utformning när brott begåtts av andra personer som hyresgästen ansvarar för. Utredningen skall redovisa sitt resultat senast den 1 september 2023.[3] I realitet innebär detta att familjer ska kunna vräkas från sin hyresrätt om barnen begår brott.

En hyresrätt kan redan, enligt 12 kap 42 § Jordabalk (2970:994)(JB), förverkas varmed en hyresvärd är berättigad att säga upp en hyresrätt på förtid. I bestämmelsen listas i första stycket ett antal situationer (s.k. förverkandegrunder) då hyresrätten ska anses förverkad. I första stycket punkten tolv stadgas att hyresrätten är förverkad ”om lägenheten helt eller till väsentlig del används för sådan näringsverksamhet eller liknande verksamhet som är brottslig eller där brottsligt förfarande ingår till en inte oväsentlig del eller används för tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning.” Densamma gäller då hyresgäst brister i sitt tillsynsansvar över annan person som vistas i hyresrätten. Sett från ett hyresrättsligt perspektiv förefaller den befintliga lagstiftningen redan ge gott utrymme för en hyresvärd att agera mot brottslighet och annan allvarlig störning i hyresrätten. Emellertid tar den befintliga lagstiftningen endast sikte på förhållanden rörande hyresrätten (oftast en bostadslägenhet) som sådan och i viss mån utrymmen i direkt anslutning därtill (exempelvis vind, förråd, källare, gemensamma utrymmen och trappuppgång). Den aktuella utredningen (Dir. 2022:105 och Dir. 2023:33) ska enligt regeringens direktiv bland annat utreda inte bara vräkning på grund av brott i hyresrätten (oftast bostadslägenhet) som sådan utan även brott i närmiljön. En sådan ordning råder inte idag och skulle således medföra en utvidgning av förverkandegrunderna i 12 kap 25 och 42 §§. Vad som menas med närmiljön ankommer på utredaren att ta ställning till men det är inte omöjligt att det skulle kunna omfatta exempelvis den närliggande lekplatsen och kvarteret som sådant eller annan begränsad omnejd.  

Den ordning som diskuteras i de aktuella direktiven (Dir. 2022:105 och Dir. 2023:33) syftar även på situationen då barn begår brott. Enligt 1 kap 6 § BrB må för brott som någon begått innan hen fyllt 15 år inte utdömas straff. Av bestämmelsen följer att barn under femton år förvisso kan begå brott men att de däremot inte får dömas till straff för densamma. Som ovan nämnt skulle eventuellt förverkande av hyresrätt på grund av brott kunna anses utgöra straff eller annan sanktion av straffrättslig karaktär. En sådan ordning skulle således kunna tänkas strida mot 1 kap 5 § BrB om barns straffmyndighetsålder. Vidare skulle som tidigare nämnt även andra i hushållet drabbas av att hyresrätten förverkas och hyresvärden säger upp hyresgästen, bland annat i förekommande fall andra barn i hushållet som inte begått eller annars deltagit i brott. Att barnfamiljer vräks, ofta på grund av utebliven hyra, är allmänt känt. 2008 införde dåvarande regeringen en nollvision för vräkning av barnfamiljer. Ändå vräktes totalt 449 barn i Sverige under året 2020.[4] Sedan januari 2020 är Barnkonventionen svensk lag. Artikel 3 barnkonventionen stadgar att barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn. För de fall en barnfamilj vräks kan bistånd från socialtjänsten med stöd av 4 kap 1 § Socialtjänstlag (2001:453)(SoL) aktualiseras. Ofta innebär en vräkning en flyttningskarusell där barn och familjer flyttas omkring. 


[1] Sveriges riksdag, Vräkning på grund av kriminell verksamhet

 https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/skriftlig-fraga/vrakning-pa-grund-av-kriminell-verksamhet_H9111140 [Hämtat 2023-03-05]

[2] Regeringskansliet, Uppsägning av hyresgäster som begått brott

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2022/07/dir.-2022105 [Hämtat 2023-03-05]

[3] Regeringskansliet, Tilläggsdirektiv till Utredningen om tryggare bostadsområden

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2023/03/dir.-202333 [Hämtat 2023-03-05]

[4] Hem & hyra, Får man vräka hyresgäster med barn? Experten förklarar varför barnvräkningarna skerhttps://www.hemhyra.se/reportage/far-man-vraka-hyresgaster-med-barn-experten-forklarar-varfor-barnvrakningarna-sker/ [Hämtat 2023-03-05]

Madeleine Onnela

Madeleine Onnela

Madeleine studerade juridik vid Stockholms universitet och tog sin jur. kand. år 2010. Därefter har Madeleine arbetat på domstol såväl som advokatbyrå inriktad mot humanjuridik. Madeleine blev advokat år 2016.