Vårdnad, boende och umgänge

Om du inte kommer överens med ditt barns andra förälder i frågor som rör barnet kan det ibland behövas hjälp utifrån. Det kan vara bra att kontakta en advokat tidigt för att efterhöra hur denne ser på din situation. Det kan även vara bra att få reda på dina egna skyldigheter som förälder och kanske framförallt ditt barns rättigheter. All juridik som handlar om barn ska utgå ifrån barnets bästa. Vad som är barnets bästa varierar från fall till fall och omständigheterna i det enskilda ärendet. Varje familj och situation är unik.

Men en sak i taget, vad innebär det ens att vara vårdnadshavare? Att vara vårdnadshavare för ett barn innebär att det är du som har ansvaret för barnets fysiska och psykiska hälsa. Som vårdnadshavare bestämmer du var barnet ska bo, vart barnet ska gå i skola eller förskola samt i frågor rörande vård och omsorg. Har ni gemensam vårdnad ska ni som föräldrar ta besluten tillsammans.

Huvudregeln är att gemensam vårdnad är det bästa för barnet men om båda parter motsätter sig det så måste rätten fatta ett beslut om vem som ska få ensam vårdnaden. I övriga fall krävs tungt vägande skäl för att rätten ska besluta om ensam vårdnad. De vanligaste skälen för ensam vårdnad är:

  • Samarbetssvårigheter
  • Våld
  • Missbruk
  • Psykisk ohälsa

I de fall som slutar i ensam vårdnad beslutas det även ofta i vilken utsträckning barnet ska ha rätt till umgänge med den andra föräldern.


Som första steg innan en vårdnadstvist ska du som huvudregel vända dig till Kommunens familjerättsenhet för samarbetssamtal för att nå en samförståndslösning. Om samarbetssamtalet inte hjälper är nästa steg i processen att lämna in en stämningsansökan till tingsrätten som prövar frågor om vårdnad, boende och umgänge. Rätten gör då en bedömning och beslutar om vårdnaden ska vara gemensam eller om en av föräldrarna ska ha ensam vårdnad.


Barnet får ofta komma till tals för att i så stor grad som möjligt påverka det avgörande beslutet. Vid bedömningen betraktas barnets ålder och mognad och desto större hänsyn till till barnets vilja tas ju äldre barnet är.

Madeleine Onnela

Madeleine Onnela

Madeleine studerade juridik vid Stockholms universitet och tog sin jur. kand. år 2010. Därefter har Madeleine arbetat på domstol såväl som advokatbyrå inriktad mot humanjuridik. Madeleine blev advokat år 2016.