Uppgifter om våld är inget undantag

Jämställdhetsmyndigheten släppte för ett år sen rapporten “Uppgifter om våld är inget undantag”, en kartläggning om i vilken utsträckning och på vilket sätt uppgifter om våld eller andra övergrepp framförts i mål om vårdnad, boende och umgänge, samt i vilken utsträckning våldet och övergreppen beaktats i domar. 

Rapporten bekräftar att barns rättigheter kränks allvarligt vid tvister som rör vårdnad, boende och umgänge. Det här är inget nytt tyvärr utan något som det rapporterats om långt tillbaka i tiden, bland annat i Barnombudsmannens årsrapport från 2020.

I Jämställdhetmyndighetens rapport framkom det bland annat att det förekommer stora brister i domstolarnas riskbedömningar och att det finns väsentliga brister i barns rättigheter att få komma till tals  Ibland annat 73 procent av de mål där barnens vilja antingen inte framkom eller inte beaktades uppgav exempelvis domstolen inga skäl till detta.

I veckan kom ytterligare underlag i form av Statens offentliga utredningar från Socialdepartementet “En uppväxt fri från våld-En nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn”. Även i denna framkommer det att barns röster måste stärkas och att kompetensen avseende våld i nära relation behöver förbättras.

Flera aktörer har länge önskat att barnrättsperspektivet i utredningar och rättsprocesser måste stärkas. Det finns flertalet förslag för att uppfylla barnets rättigheter vid tvister om vårdnad, boende och umgänge. Barnombudsmannen har exempelvis listat de nedanstående punkterna som förslag på hur detta skulle kunna gå till.

  • Ge barnet ställning som part i mål och ärenden om vårdnad, boende och umgänge och inför därmed möjlighet för barnet att få ett eget ombud i processen som enbart för barnets talan.

  • Inget barn ska mot sin vilja tvingas till umgänge med eller boende hos sin förövare. När det finns uppgifter om våld mot en förälder eller barnet själv måste barnets absoluta rätt till skydd från våld väga tyngst.

  • Stärk kompetensen hos domstolarna när det gäller barn och barns rättigheter. Stärk också kompetensen om hur våld påverkar barn.

  • Säkerställ barnets delaktighet i hela processen. Barnet ska skyddas i rättsprocessen och inte från processen. Barnet ska skyddas i domstolen och inte från domstolen.

Vi har fina lagar i Sverige som ska tillgodoses barns rättigheter men vi behöver förbättra dem ytterligare och framförallt se till så att kunskapen och resurserna finns för att kunna tillämpa dem i praktiken.

Madeleine Onnela

Madeleine Onnela

Madeleine studerade juridik vid Stockholms universitet och tog sin jur. kand. år 2010. Därefter har Madeleine arbetat på domstol såväl som advokatbyrå inriktad mot humanjuridik. Madeleine blev advokat år 2016.